Díjszabási tájékoztató - Győr

DÍJSZABÁS

 

amely a Kisalföld Volán Zrt. által Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén közlekedtetett helyi autóbuszjáratokra érvényes: 2013. január 1-től

 

A MENETJEGYEK ÉS BÉRLETEK FAJTÁI ÉS DÍJAI:

A Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő helyi autóbuszjáratokon érvényes menetjegy és bérlet típusokat valamint azok díjait és a pótdíjakat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kisalföld Volán Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) között létrejött Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza az alábbiak szerint:

Menetjegy elővételben: 250 Ft

Menetjegy az autóbuszvezetőnél: 440 Ft

Családi jegy: 700 Ft

A Citybuszon díjmentes az utazás.

Bérletek:

 

Egyvonalas
bérlet

Összvonalas
bérlet

Tanulók
bérlete

Nyugdíjasok
bérlete

Felmutatóra szóló bérlet

Szemeszter

-

-

10.600 Ft

-

-

Negyedéves

13.000 Ft

17.600 Ft

6.500 Ft

6.500 Ft

-

Havi

4.500 Ft

6.000 Ft

2.200 Ft

2.200 Ft

19.800 Ft

30 napos

-

6.000 Ft

-

-

-

Félhavi

2.900 Ft

3.800 Ft

-

-

-

Hétnapos

-

2.500 Ft

-

-

-

 

A menetjegyek és bérletek díjai forintban értendők és a hatályos adó jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák.

A menetjegy, a bérlet a menetdíj megfizetését bizonyítja, ellenértékét forint fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni.

 

MENETJEGY- ÉS BÉRLETVÁLTÁS:

Bérlet valamint elővételben menetjegy az elővételi pénztárakban, a menetjegy és bérletkiadó automatáknál továbbá a bizományosi értékesítési pontokon váltható.

Családi jegy elővételben nem váltható.

Az egyes autóbuszjáratokon szolgálatot teljesítő autóbuszvezetőknél kizárólag az adott járatra érvényes menetjegy illetve családi jegy váltható.

Bérletváltásra a bérlet érvényességének kezdőnapját megelőző 60 nappal, de legfeljebb a bérlet érvényességének utolsó napján van lehetőség.

Azonban november és december hónapokban csak olyan bérlet váltható, amelynek érvényessége a tárgyévben kezdődik.

A menetjegy, a bérlet a menetdíj megfizetését bizonyítja, ellenértékét készpénzzel a fizetendő összegnek megfelelő címletű forint fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni az utazás megkezdése előtt.

Az autóbuszvezető és az elővételi pénztáros pénzváltásra nem köteles.

A menetjegy, bérlet, bérlettok, menetrend könyv (füzet) vásárlója, illetve valamely bérletigazolvány kiváltója, érvényesíttetője kérésére a pénztáros a fizetett összegről - annak kiegyenlítésekor - egyszerűsített adattartalmú számlát állít ki. Amennyiben a vásárló legkésőbb a fizetést megelőzően nem jelzi számlaigényét, úgy a pénztáros a vásárlásról nyugtát ad ki. Az így kiadott nyugtáról a későbbiek során számla már nem állítható ki.

A Szolgáltató a menetjegy és bérletkiadó automatákból vásárolt menetjegyekről és bérletekről, valamint az autóbuszvezetőknél váltott menetjegyről, családi jegyről a vevő kérésére a vásárlástól számított 15 napon belül a menetjegy, illetve a bérlet bemutatása mellett számlát ad ki.

A Szolgáltató a menetjegy és bérletkiadó automatákból vásárolt bérletek érvényességi idejét, illetve az azon feltüntetett igazolvány számot a vevő kérésére, a vásárlástól számított három munkanapon belül kijavítja.

Az egyvonalas bérleten a Szolgáltató a vonalszámot nem javítja, de a vevő kérésére a bérlet árát a menetdíj visszatérítésre vonatkozó szabályok szerint visszatéríti.

A Szolgáltató az elveszett menetjegyet és bérletet nem pótolja.

 

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK:

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményeket a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

Utazási kedvezmény igénybevételére - az önkormányzatok és a nevelési oktatási intézmények által saját tanulóik részére történő vásárlások kivételével - csak természetes személyek jogosultak.

Utazási kedvezmény csak egy jogcímen továbbá a jogszabályban és jelen díjszabásban meghatározott igazolvánnyal/bérletigazolvánnyal vehető igénybe.

A kedvezményes díjú bérlet váltása esetén az elővételi pénztáros a kedvezményre való jogosultságot nem vizsgálja.

 

DÍJMENTES UTAZÁSRA JOGOSULTAK:

(Kivonat a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletből.)

- a felnőtt kíséretében utazó gyermek 6. életéve betöltéséig,

- a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, az EU tagállam polgára továbbá a hivatkozott Korm. rendeletben felsorolt személyek az arcképes igazolványuk felmutatásával,

- a vak személy -külön igazolványa alapján- és egy fő kísérője,

- a hallássérült személy -külön igazolványa alapján- és egy fő kísérője,

- a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági igazolványával rendelkező személy és egy fő kísérője,

- a hadirokkant/hadiözvegy a hadigondozási és a személyi igazolványa alapján,

- a hadirokkant és egy fő kísérője, ha azt a hadigondozási igazolvány tartalmazza,

- a legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja a hadigondozási és a személyi igazolványa alapján.

 

NYUGDÍJASOK BÉRLETÉNEK HASZNÁLATÁHOZ ELŐÍRT IGAZOLVÁNY (BÉRLETIGAZOLVÁNY) VÁLTÁSÁRA ÉS NYUGDÍJAS BÉRLET HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK:

(Kivonat a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletből.)

- az „Ellátottak utazási utalványá”-val rendelkező személy,

- az „Ellátottak utazási utalványá”-val rendelkező személy házastársa (élettársa), ha az öregségi nyugdíjkorhatárt már elérte,

- a jegyző igazolása alapján az a személy, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll,

- a rokkantsági járadékos a kifizetőhely igazolása alapján.

A bérletigazolvány az elővételi pénztárban váltható, a kiállításának/érvényesítésének díja 100 Ft.

A bérletigazolvány kiváltásához/érvényesítéséhez a kedvezményre való jogosultság igazolása mellett egy új (hat hónapnál nem régebbi), 3,5 x 4,5 cm méretű arckép szükséges.

A bérletigazolványt - megóvása érdekében - olyan tokban kell elhelyezni, amely az ellenőrzést lehetővé teszi.

 

TANULÓK BÉRLETÉNEK HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK:

(Kivonat a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletből.)

- 6-14 éves kor közötti gyermek, a tanulók bérletigazolványával,

- nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló/hallgató az érvényes diákigazolványa alapján.

 

A TANULÓK BÉRLETIGAZOLVÁNYA:

A 6 éven felüli óvodások továbbá a diákigazolvánnyal nem rendelkező 6-14 éves kor közötti gyermekek tanulók bérlete csak arcképes bérletigazolvánnyal együtt érvényes.

A bérletigazolvány az elővételi pénztárban váltható, a kiállításának díja 100 Ft.

A bérletigazolvány kiváltásához az életkor igazolása mellett egy új (hat hónapnál nem régebbi), 3,5 x 4,5 cm méretű arckép szükséges.

A bérletigazolványt - megóvása érdekében - olyan tokban kell elhelyezni, amely az ellenőrzést lehetővé teszi.

 

A CSALÁDI JEGY KEDVEZMÉNY:

A családi jegy igénybevételére a legalább 2 gyermekével együtt utazó szülő(k) és a vele vagy velük együtt utazó gyermekeik jogosultak, ha a gyermekek nappali tagozaton tanulnak, és ezt érvényes diákigazolvánnyal igazolják. A családi jegyre egyébként a menetjegyre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Családi jegy kizárólag az autóbuszon váltható.

 

A KÉZIPOGGYÁSZ, A CSOMAGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ÉLŐ ÁLLAT SZÁLLÍTÁS DÍJA:

A kézipoggyászon kívül egy utas legfeljebb 2 db, az utazási feltételekben meghatározott csomagot szállíthat díjmentesen. Az ezen felüli csomag(ok) - darabonként külön-külön - érvényes menetjeggyel szállítható(k).

Amennyiben az élő állat szállítása zárt szállítóeszközben kézipoggyász módjára történik, úgy az élő állat díjmentesen szállítható.

A zárt szállítóeszköz nélkül szállított kutya érvényes menetjeggyel szállítható.

Díjmentes a segítő kutya, a rendőrségi és a NAV szolgálati kutya szállítása.

 

A MENETJEGY ÉRVÉNYESSÉGÉRŐL:

Érvényes a menetjegy akkor, ha azt az adott helységre, adott szolgáltatóra érvényesítve adták ki. A menetjegy, utazásra a vonal teljes hosszára (végállomásig) jogosít. A menetjegy csak egyszeri utazásra használható fel.

Az autóbuszvezetőnél váltott menetjegy és a családi jegy csak azon a járaton érvényes, amelyiken váltották

A menetjegy használatára az a személy jogosult, aki azzal az utazást megkezdte.

 

ÉRVÉNYTELEN A MENETJEGY, HA:

- azt önkényesen módosították,

- azt felszálláskor lyukasztással nem vagy nem megfelelően érvényesítették,

- az utazás megkezdése után átruházták,

- rongálódása olyan fokú, hogy érvényessége nem állapítható meg,

- azt más járaton váltották vagy érvényesítették,

- az utas nem az érvényesítésnek megfelelő helységben használja utazásra,

- azt nem az adott szolgáltatóra érvényesítve adták ki.

A Szolgáltató az érvénytelen menetjegyet bevonja.

 

A BÉRLETEK ÉRVÉNYESSÉGÉRŐL:

Érvényes a bérlet akkor, ha azt az adott helységre, időszakra, útvonalra érvényesítették és az utas - a felmutatóra szóló bérlet kivételével - szükséges igazolvánnyal rendelkezik.

Az utazási kedvezményt nem tartalmazó bérlet csak a Szolgáltató által kiadott és érvényesített bérletigazolvánnyal együtt érvényes utazásra.

A bérletigazolvány kiállítása és érvényesítése az elővételi pénztárakban történik.

A bérletigazolvány 10 év időtartamra érvényes, kiállításának díja 100 Ft.

A bérletigazolvány kiváltásakor a személyazonosságot igazolni kell és mellékelni kell a tulajdonosról egy új készítésű (hat hónapnál nem régebbi) 3,5 x 4,5 cm méretű arcképet.

A bérletet, a bérletigazolványt - megóvásuk érdekében - olyan tokban kell elhelyezni, amely az ellenőrzést lehetővé teszi.

Az összvonalas bérlet, valamint a hétnapos bérlet az érvényességi időn belül a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Az egyvonalas bérlet, utazásra csak azon a vonalon jogosít, melyre azt kiállították. Kivétel, ha azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, megállóik is egyezőek, ekkor a közös vonalszakaszon a más vonalra érvényesített bérlet is érvényes. Az egyvonalas bérlet érvényességi idején belül korlátlan számú utazásra jogosít.

A tanulók és nyugdíjasok bérlete az érvényességi időn belül a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

A szemeszter bérletek augusztus 27. napjának nulla órájától a következő év február 5. napjának 24.00 órájáig vagy február első napjának nulla órájától július 5. napjának 24.00 órájáig érvényesek.

A negyedéves bérletek a tárgynegyedév első napjának nulla órájától a következő negyedév első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényesek.

A havi bérletek a hónap első napjának nulla órájától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényesek, kivéve a szeptember hónapra vonatkozóan megváltott tanuló havi bérleteket, amelyek augusztus 27. napjának nulla órájától október 5. napjának 24.00 órájáig érvényesek.

A félhavi bérletek a hónap negyedik napjának nulla órájától a hónap 20. napjának 24.00 órájáig, vagy a hónap 19. napjának nulla órájától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényesek.

A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható, és a kezdőnapon nulla órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig érvényes.

A hétnapos bérlet az érvényesség kezdőnapjának nulla órájától az azt követő hatodik nap

24.00 órájáig érvényes.

Az egyvonalas, az összvonalas bérlet és a hétnapos bérlet használatára bármely természetes személy jogosult.

A tanulók bérlete csak érvényes nappali vagy esti tagozatos diákigazolvánnyal együtt érvényes és csak így jogosít az utazásra.

A 6 éven felüli óvodások továbbá a diákigazolvánnyal nem rendelkező 6-14 éves kor közötti gyermekek tanuló bérlete csak az előírt arcképes bérletigazolvánnyal együtt érvényes és csak így jogosít az utazásra.

Az egyvonalas és az összvonalas bérlet, a nyugdíjasok bérlete csak az előírt arcképes bérletigazolvánnyal együtt érvényes és csak így jogosít az utazásra.

A hétnapos bérlet a személyazonosító igazolvánnyal, az útlevéllel vagy a kártyaformátumú vezetői engedéllyel együtt jogosít az utazásra.

Az utas az első utazás megkezdése előtt feltünteti a bérlet használatához előírt igazolvány számát a bérleten, kivéve, ha a bérlet azt már tartalmazza.

A felmutatóra szóló bérletet egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok is vásárolhatják.

A felmutatóra szóló bérlet az érvényességi időn belül külön igazolvány nélkül a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

ÉRVÉNYTELEN A BÉRLET, HA:

- azt önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt,

- azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet,

- olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,

- az utas nem az érvényességi időn belül használja,

- az utas kedvezményt érvénytelen igazolással, igazolvánnyal vagy igazolvány nélkül, jogosulatlanul veszi igénybe,

- az utas nem az érvényesítésnek megfelelő helységben használja utazásra,

- a bérletről hiányzik a bérlet használatához előírt igazolvány száma.

- a bérleten feltüntetett igazolványszám nem egyezik meg a bérlethez ténylegesen használt igazolvány számával.

 

UTAZÁSI IGAZOLVÁNYOK BEVONÁSA:

Az ellenőr a bérletet, bérletigazolványt a következő esetekben vonja be:

- azt önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt,

- azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet,

- olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,

- az utas kedvezményt érvénytelen igazolással, igazolvánnyal vagy igazolvány nélkül, jogosulatlanul veszi igénybe,

- a bérleten feltüntetett igazolványszám nem egyezik meg a bérlethez ténylegesen használt igazolvány számával.

A Szolgáltató az érvénytelensége miatt bevont bérletet, bérletigazolványt nem pótolja.

 

A PÓTDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÉS A PÓTDÍJAK:

Az az utas, aki az ellenőrzés, vagy a leszállás alkalmával érvényes menetjegyet, más érvényes utazási igazolványt, vagy díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmányt felmutatni nem tud, menetdíjat és pótdíjat köteles fizetni.

Az utazás megkezdése után átruházott menetjegyek, vagy jogosulatlanul használt utazási igazolványok érvénytelenek, és felhasználójuk menetdíj és pótdíj fizetésére köteles.

Kiskorú esetében a csekket a törvényes képviselőnek kell kézbesíteni.

A pótdíj helyett utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki-az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító bérletigazolvánnyal és bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal- a menetjegyet ide nem értve -, illetve a kedvezményre jogosító, előírt igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a Szolgáltató által előírt módon bemutatja.

A pótdíj helyett utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki a bérletre a bérlet használatához előírt igazolvány számát az első utazás megkezdése előtt elmulasztotta feljegyezni, de azt az ellenőr, az ellenőr azonosítási számát is tartalmazó bélyegző lenyomatával és kézjegyével történő ellátását követően az ellenőrzés során pótolja. Ez esetben a Szolgáltató a külön bemutatási kötelezettségtől eltekint.

Aki a bemutatási díjat 15 napon belül nem fizeti be, a bemutatási díj helyett pótdíjat köteles fizetni.

Késedelmi díjat köteles fizetni a kirótt pótdíjon felül, aki a pótdíjfizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

 

A PÓT- ÉS KÉSEDELMI DÍJAK MÉRTÉKE:

6.000- Ft pótdíjat köteles fizetni az az utas:

- aki kézipoggyászként, csomagként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba,

- aki, vagy az általa szállított kézipoggyász, csomag, illetőleg élőállat az autóbuszt     beszennyezi,

- aki az engedélyezett darabszámot meghaladó csomagot díjfizetés nélkül szállít,

- aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, továbbá előre váltott menetjegyét nem érvényesítette az utólagos érvényesítéssel együtt,

- aki az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,

- aki az utazási kedvezményt érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe,

- aki kutyát - kivéve a díjmentesen szállíthatókat - külön érvényes menetjegy nélkül szállít,

- aki a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé, 3.000,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni a kirótt pótdíjon felül, aki a pótdíj összegét 30 napon belül nem egyenlíti ki.

A bemutatási díj mértéke: 1.000- Ft.

 

A MENETDÍJ VISSZATÉRÍTÉSE:

Árváltozás esetén az előre megváltott menetjegy határidő nélkül, az előre megváltott bérlet az érvényességi idején belül felhasználható utazásra.

A Szolgáltató a bérlet árát - visszaváltás esetén - érvényességének megkezdése előtt kezelési költség levonása mellett visszatéríti.

Az egyvonalas és összvonalas havi bérlet árának fele akkor téríthető vissza, - kezelési költség levonásával - ha annak érvényessége már megkezdődött, és azt az utas a tárgyhó 15. napján pénztárzárásig visszaváltja.

Az összvonalas 30 napos bérlet árának fele akkor téríthető vissza, - kezelési költség levonásával - ha annak érvényessége már megkezdődött, és azt az utas a bérlet érvényességének15. napján pénztárzárásig visszaváltja.

Az egy- és összvonalas negyedéves bérlet árának a maradványértéke akkor téríthető vissza, - kezelési költség levonásával - ha annak érvényessége már megkezdődött.

A maradványérték számítása a következő:

-az érvényesség első hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 5/6-od része, az első hónap további részében 4/6-od része,

-az érvényesség második hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 3/6-od része, a második hónap további részében 2/6-od része,

- az érvényesség harmadik hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 1/6-od része, a harmadik hónap további részében maradványérték nem vehető figyelembe.

A félhavi bérlet és a hétnapos bérlet ára, ha annak érvényessége már megkezdődött, nem téríthető vissza.

A tanuló, szemeszter és nyugdíjas bérlet ára, ha annak érvényessége már megkezdődött, nem téríthető vissza.

Az előre váltott és fel nem használt menetjegy ára nem téríthető vissza.

Az utazásból kizárt utas részére a Szolgáltató a menetdíjat nem téríti vissza.

Az elveszett vagy a bevont menetjegyért, bérletért menetdíj visszatérítés nem jár.

Menetdíj visszatérítés kizárólag a bérlet visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában menetdíj visszatérítést a Szolgáltató semmiféle igazolásra nem teljesít.

Egyvonalas bérlet összvonalasra, összvonalas bérlet egyvonalasra nem cserélhető át.

A menetdíj visszatérítési igény a Győr, Hunyadi utca 9. autóbusz-állomáson nyújtható be.

A menetdíj visszatérítés kezelési költsége a menetdíj 20%-a, de legfeljebb bruttó 500,- Ft.

A menetdíj visszatérítés bankszámlára történő utalással vagy készpénzben történik.

 

AZ UTAZÁSI IGAZOLVÁNYOK ELLENŐRZÉSE:

Az autóbuszvezető - figyelemmel a munkakörének és a közösségi közlekedés sajátosságaira - a felmutatott utazási igazolványokat illetve egyéb okmányokat nem tudja minden utasra és minden érvényességi kritériumra kiterjedően ellenőrizni, ezért az autóbuszjáratokon a Szolgáltató ellenőrzésre jogosult személy (továbbiakban: ellenőr) közreműködésével is végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés az utazási igazolványok, a díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmányok érvényessége mellett az utazási feltételek betartására is kiterjedhet. Aki érvényes utazási igazolvány vagy a díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmány nélkül kísérli meg az utazást, illetve az utazási feltételeket megsérti, a pótdíjazás vagy az utazásból történő kizárása során eredményesen nem hivatkozhat az autóbuszvezető ellenőrzési kötelezettségének elmulasztására.

Az ellenőr e minőségére utaló jelzést visel, valamint írásbeli megbízással rendelkezik.

Az ellenőr az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

Az ellenőr felszálláskor, az utazás tartama alatt bármikor, továbbá leszálláskor ellenőrizheti az utasok utazási jogosultságát. Az ellenőr jogosult az ellenőrzés eredményes lefolytatása céljából rövid időre megtiltani az autóbuszvezetőnek az autóbusz ajtajainak kinyitását, illetve az autóbusz továbbhaladását.

Az ellenőr az utazási igazolványok érvényességét, használatának jogosságát, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét vizsgálja.

Amennyiben az utazási igazolvány vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához, illetve ha az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni.

Az ellenőr a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatóságához, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzéséhez, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapításához adat-megismerési jogosultsággal rendelkezik. Az ellenőr jogosult az utas személyazonosító adatait, az igényelt vagy igénybe vett kedvezmény jogcímét, a jogcímet megalapozó okmányt, annak azonosítóját, típusát, érvényességét és kibocsátóját, a kedvezmény érvényességi időpontját vagy időszakát, viszonylathoz kötött kedvezmény estén az igénylő vagy igénybe vevő lakcímét megismerni.

 

KIFOGÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSE:

A jegy, bérlet, bérlettok, menetrendkönyv vásárlója, illetve bérletigazolvány kiváltója, érvényesíttetője a fizetés alkalmával, a pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől való távozás előtt köteles meggyőződni az átvett jegy, bérlet, stb. meglétéről, az azon feltüntetett és arról leolvasható adatok, illetve érvényesítés helyességéről és a visszajáró összeg hiánytalanságáról. A pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől való távozás után ezzel kapcsolatos kifogás nem érvényesíthető.

 

PANASZÜGYINTÉZÉSI HELYEK FELSOROLÁSA:

Panaszbejelentés személyesen és telefonon:

  • A Kisalföld Volán Zrt. székhelyén: Győr, Ipar u. 99.         tel. (96) 622-100
  • Győr, Ipar u. 99. diszpécserközpont                                tel. (96) 413-438
  • Győr, Hunyadi u. 9. autóbusz-állomás, forgalmi iroda      tel. (96) 317-711
  • Győr, Árpád út 51/b. Volántourist Iroda                           tel. (96) 317-133

Panaszbejelentés írásban:

Kisalföld Volán Zrt. 9027 Győr, Ipar u. 99.

kvzrt@kisalfoldvolan.hu


Kapcsolódó cikkek:

Sopron: helyi autóbusz- közlekedés díjtételei június 1-jétől megváltoznak

Díjszabási tájékoztató - távolsági és helyközi

Győr: Rába kettős híd lezárása a Győrkőcfesztivál idején

Győr: Rába kettős híd lezárása a Győrkőcfesztivál idején

Győr: útlezárás és éjszakai járatok a nyárzáró rendezvény miatt (változás)

Díjszabási tájékoztató - Sopron

Győr: Elkezdődött az információs oszlopok és jegyautomaták kihelyezése

Bérletek érvényessége

Busz reklám

Díjszabási tájékoztató - Mosonmagyaróvár