Utastájékoztató

a Kisalföld Volán Zrt. (9027 Győr, Ipar u. 99.), az ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 54.) és a VOLÁN BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET (1066 Budapest, Teréz krt. 38.) között létrejött autóbusz utasok balesetbiztosítási szerződésről.

 

 

1. Általános feltételek.

 

Az ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ Zrt. (továbbiakban: biztosító) biztosítási fedezetet nyújt a Kisalföld Volán Zrt. és alvállalkozói által üzemeltetett autóbuszok utasaira.

 

1.1 Biztosított személyek: jelen szabályzat szerint biztosított személy(ek), aki(k) a VOLÁN társaságok által üzemeltetett autóbuszokra utazási céllal felszáll(nak) és az utazásra vonatkozó szabályok (megállapodások) szerint utazásra jogosult(ak).

A biztosítás kiterjed az autóbusz vezetőjére, valamint a járatokon hivatalos minőségben tartózkodó VOLÁN munkatársakra is.

 

1.2 A biztosítás időtartama: a kockázatviselés az autóbuszra való felszállás megkezdésétől a leszállás befejezéséig tart. Az autóbusz csomagterébe történő poggyászelhelyezés esetében a biztosító kockázatviselési időnek tekinti a poggyász be- illetve kirakodásának időtartamát.

Felszállás megkezdésének tekintendő a már álló autóbusz - erre a célra kialakított felszálló helyen (autóbusz-öbölben), vagy ha ilyen nincs az autóbusz megállóhely táblával jelzett helyen történő - nyitott ajtajának 1/2 méter távolságra való megközelítése, illetve a leszállás az autóbusz ajtajától 1/2 méter távolságra történő eltávolodás megtörténtéig tart.

 

1.3 A biztosítás területi hatálya: a biztosítás - kizárólag - Magyarország területén bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

 

 

2. Balesetbiztosítási feltétételek.

 

2.1 A biztosítási esemény: a jelen feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül a biztosított akaratán kívül fellépő, olyan külső hatás (baleset), amelynek következtében a biztosított a balesettől számított egy éven belül meghal, maradandó egészségkárosodást, vagy múlékony munkaképtelenséget szenved.

 

A megemelés, rándulás, fagyás, napszúrás és hőguta nem biztosítási esemény. Az öngyilkosság, öncsonkítás, vagy ezek kísérlete akkor sem biztosítási esemény, ha a biztosított azt beszámítási képességének hiányában követte el.

 

2.2 A balesetbiztosítási összegre jogosult személy(ek): a jelen feltételek alapján a balesetbiztosítási rokkantsági összegre a biztosítottnak minősülő személy(ek) jogosult(ak). A balesetbiztosítási haláleset szolgáltatásra a biztosított örököse(i) jogosult(ak).

 

 

2.3 A biztosító szolgáltatása, a balesetbiztosítási összeg:

 

a.   Baleseti halál esetén: 500.000.- Ft

 

b. Balesetből eredő, teljes (100%-os) rokkantság esetén: 1.000.000 Ft

 

c. Balesetből eredő állandó, részleges egészségkárosodás esetén  az 1.000.000 Ft-ból az egészségkárosodás végleges fokának megfelelő rész:

 

d.  Biztosítási eseményből eredő múlékony munkaképtelenség, vagy múlékony egészségkárosodás esetén a  keresetkiesés időtartama alatt, a munkaképtelenség

kezdetétől számított 8. naptól kezdődően legfeljebb a munkaképtelenség kezdetétől számított 180 napig: 500 Ft/nap

 

e.   Biztosítási eseményből eredő kórházi ápolás esetén, ha a kórházi ápolás tartama a 8. napot meghaladja, visszamenően a kórházi ápolás végéig, de legfeljebb 90 napig: 1.000 Ft/nap

 

2.4 A poggyászbiztosítás: a biztosító a balesetbiztosítási összegen felül 30.000.- Ft felső határösszegig megtéríti a balesetbiztosítási esemény miatt, azzal összefüggésben a biztosított magánviselt ruházatában (zsebtartalom kivételével), valamint magával vitt kézipoggyászának sérüléséből, megsemmisüléséből, vagy elvesztéséből eredő károkat.

A poggyászbiztosítás nem terjed ki:

 • az ékszerekre, ezek felhasználásával készült vagyontárgyakra,
 • képzőművészeti tárgyakra, gyűjteményekre,
 • készpénzre, készpénzkímélő fizetőeszközökre (csekk, bankkártya, hitelkártya, váltó, takarékbetétkönyv, vagy ilyen betétről kiállított más okirat), értékpapírokra, utalványokra, bérletekre, igazolványokra és egyéb okmányokra,
 • számítógépes adathordozókra és a betárolt adatállományra.

 

 

3. A károk rendezése.

 

A kár az ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. bármelyik egységénél bejelenthető. A kár rendezését az ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Élet- és személybiztosítási üzletág szakkezelési szekciója (1387 Budapest, Pf. 11.) végzi.

 

A biztosítási szolgáltatások igénybe vételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek a biztosítási esemény, jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek, így különösen:

 • a biztosítási esemény leírását tartalmazó részletes kárbejelentés,
 • a baleset, ruha, vagy poggyászkárról az autóbusz üzembentartójának jegyzőkönyve,
 • halál esetén a halotti anyakönyvi kivonat és a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány,
 • hatósági eljárás esetén a hatósági értesítés, igazolás, vagy határozat,
 • baleseti egészségkárosodás esetén az azt igazoló orvosi dokumentumok,
 • baleset miatt szükségessé vált műtét esetén a kórházi zárójelentés,
 • a haláleseti balesetbiztosítási összegre jogosult személyét hitelt érdemlően igazoló okiratok (öröklési bizonyítvány, hagyatéki végzés).

 

4- Egyéb rendelkezések.

 

A biztosító mentesülése: a biztosító mentesül a balesetbiztosítási összeg kifizetése alól, ha  bizonyítást nyer, hogy a balesetet:

 • a haláleseti balesetbiztosítási összegre jogosult személy szándékos magatartása idézte elő, vagy
 • azt a biztosított jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

 

A balesetet súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak tekinthető különösen akkor, ha a baleset a biztosított

 • szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán, vagy azzal összefüggésben, vagy
 • ittas, vagy egyéb kábító-, illetve bódulatot keltő szer hatása alatti állapotában, vagy
 • jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjárművezetése közben következett be.

 

A  biztosítási feltételekből eredő igények az esedékességtől számított két év alatt elévülnek.

 

 

Budapest, 2010. június hó